Brugsbetingelser

Brugsbetingelser

Accept af betingelser

Din adgang til og brug af dette website og dertil knyttede e-mailadresser ("Websitet") er underlagt følgende vilkår og betingelser og alle gældende love. Ved at tilgå og benytte Websitet er det underforstået, at du, uden begrænsninger eller forbehold, accepterer og indvilger i disse vilkår og betingelser og anerkender, at alle andre aftaler mellem dig og Mead Johnson Nutrition overflødiggøres og er uden betydning i forhold til din adgang til og brug af Websitet.

Brugsomfang

Mead Johnson Nutrition stiller Websitet til rådighed med det formål at informere dig, uddanne dig og kommunikere med dig. Websitet er en oplysende service til patienter og til almenheden.  Dets formål er at tilvejebringe visse virksomheds- og produktionsmæssige oplysninger, som vedrører Mead Johnson Nutrition i Danmark og er udelukkende tiltænkt indbyggere i Danmark. De holdninger og anbefalinger, som besøgende på Websitet giver udtryk for, er de pågældende individers egne og skal ikke opfattes som en godkendelse eller anbefaling fremsat af Mead Johnson Nutrition (herunder et specifikt produkt eller en specifik service).  

Du er velkommen til at bevæge dig omkring på Websitet. Det materiale, der er tilgængeligt på Websitet, må kun downloades til ikke-kommerciel personlig brug, forudsat at du overholder alle de copyright- og ejerskabsmeddelelser, som materialet indeholder. Du må dog ikke distribuere, modificere, overføre, genbruge, genopslå eller anvende indholdet på Websitet, herunder tekst og billeder, i offentligt eller kommercielt henseende, uden forudgående skriftlig godkendelse fra Mead Johnson Nutrition. Du er indforstået med, at Mead Johnson Nutrition ikke fremsætter nogen påstande om, at informationen på Websitet er passende eller relevant uden for Danmark eller for andre end de tilsigtede målgrupper i hver enkelt del af Websitet, og at det er forbudt at skaffe sig adgang til Mead Johnson Nutritions Website fra områder, hvor Websitets indhold anses for at være ulovligt eller upassende. Du bør ikke opfatte noget på Websitet som en anprisning eller anbefaling et produkt eller en tjeneste eller brug af et produkt eller en tjeneste, som ikke er tilladt i henhold til de love og forordninger, der er gældende i det land, du befinder dig i, herunder også Det forenede kongerige. Personer, der vælger at tilgå Websitet fra andre geografiske placeringer, gør dette på eget initiativ og har selv ansvaret for at overholde den gældende lokale lovgivning.

Ingen medicinsk rådgivning

Websitet yder ingen medicinsk rådgivning. Mead Johnson Nutritions håndkøbsprodukter, der beskrives på dette Website, er fødevarer til særlige medicinske formål og fås på recept og i håndkøb. Se venligst de komplette ordineringsoplysninger for de lægemidler, der henvises til på Websitet. Mead Johnson Nutrition beskæftiger sig ikke med at yde medicinske eller tilsvarende professionelle serviceydelser eller råd, og informationen på Websitet har ikke til formål at erstatte medicinsk rådgivning fra en sundhedsperson. Hvis du ønsker eller har brug for service eller rådgivning af denne type, bør du omgående kontakte en læge eller sundhedsperson.

Copyrightbeskyttelse

Medmindre andet er angivet, bør du antage, at alt, hvad du ser eller læser på Websitet, er copyrightbeskyttet og ikke må anvendes på anden måde end det, der er anført i disse vilkår og betingelser eller i teksten på Websitet, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Mead Johnson Nutrition. Mead Johnson Nutrition hverken garanterer eller påstår, at din brug af de materialer, som Websitet indeholder, ikke krænker rettighederne for tredjeparter, som ikke er ejet af eller tilknyttet Mead Johnson Nutrition.

Varemærker

De varemærker, handelsbetegnelser, logoer og servicemærker (under ét kaldet "Varemærker"), der vises på Websitet, er registrerede og afregistrerede Varemærker tilhørende Mead Johnson Nutrition, deres globale tilknyttede virksomheder eller andre tredjeparter. Intet på Websitet skal opfattes på en sådan måde, at det giver licens eller rettighed, ved hentydning, hindring eller på anden måde, til at anvende nogen af de Varemærker, der vises på Websitet, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Mead Johnson Nutrition eller den tredjepart, der ejer de Varemærker, der er vist på Websitet. Det er strengt forbudt at anvende de Varemærker, der vises på Websitet, eller andet indhold på Websitet på anden måde end den, der er beskrevet i disse vilkår og betingelser. Du bør desuden være opmærksom på, at Mead Johnson Nutrition aggressivt vil håndhæve sine intellektuelle ejendomsrettigheder i lovens fulde udstrækning, herunder ved anlæggelse af strafferetssag.

Erstatningsfraskrivelse

Selvom Mead Johnson Nutrition gør en rimelig indsats for at inkludere korrekt og aktuel information på Websitet, vil Mead Johnson Nutrition ikke fremsætte nogen garanti eller påstand om, at den er korrekt. Mead Johnson Nutrition påtager sig hverken ansvar eller erstatningspligt for fejl eller udeladelser i indholdet på Websitet. Uden at begrænse det forudgående stilles alt på Websitet til din rådighed "SOM DET ER" UDEN NOGEN FORMER FOR GARANTI, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDIREKTE GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER OVERHOLDELSE AF RETTIGHEDER. Bemærk, at visse jurisdiktioner muligvis ikke tillader udelukkelse af indirekte garantier, så visse af ovenstående udelukkelser vil muligvis ikke være gældende for dig. I din lokale lovgivning kan du se, om der findes restriktioner eller begrænsninger i forhold til udelukkelse af indirekte garantier.

Ansvarsbegrænsning

Du benytter og navigerer rundt på Websitet på eget ansvar. Hverken Mead Johnson Nutrition eller nogen anden part, der er involveret i at skabe, producere eller levere Websitet, er ansvarlig for erstatning for direkte eller hændelig skade, erstatning for følgeskade, indirekte skade eller pønalt begrundet erstatning, der måtte opstå som følge af din adgang til eller brug af Websitet. Mead Johnson Nutrition påtager sig ikke noget ansvar og kan ikke drages til ansvar for skader eller virusangreb på dit computerudstyr eller anden ejendom, der opstår som følge af din adgang til, brug af eller navigation på Websitet, eller download af materiale, data, tekst eller billeder fra Websitet.

Forbudte overførsler

På visse dele af Websitet kan du få adgang til fora online og indsende e-mails eller på anden måde komme med feedback til Mead Johnson Nutrition. Mead Johnson Nutrition siger ikke god for, og fralægger sig specifikt ethvert ansvar og enhver erstatningspligt for, indhold i disse fora. Du må ikke opslå eller overføre ulovligt, truende, ærekrænkende, injurierende, uanstændigt, upassende, provokerende, pornografisk eller blasfemisk materiale eller materiale, som udgør eller opmuntrer til adfærd, der kan betragtes som strafbar, giver anledning til civilretsligt erstatningsansvar eller på anden måde er en lovovertrædelse. 
Derudover må du ikke opslå eller overføre information, som (a) krænker andres rettigheder eller er en overtrædelse af deres ret til privatlig eller ret til offentliggørelse, (b) er omfattet af copyrightbeskyttelse, varemærkebeskyttelse eller anden ejendomsret uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra indehaveren af en sådan rettighed, (c) indeholder en virus, bug eller anden skadelig kode eller (d) anvendes til uretmæssigt at indgå hemmelige aftaler med andre i konkurrencebegrænsende øjemed. Du vil blive holdt personligt ansvarlig for ethvert erstatningskrav, der måtte opstå som følge af overtrædelser af copyright, varemærkebeskyttelse eller anden ejendomsret eller anden skade, der måtte opstå som følge af din brug af Websitet.

Bidrag fra brugerne

De holdninger og anbefalinger, som besøgende på Websitet giver udtryk for, er de pågældende individers egne og skal ikke opfattes som en godkendelse eller anbefaling fremsat af Mead Johnson Nutrition (herunder et specifikt produkt eller en specifik service). Alle "personhenførbare eller personlige oplysninger", der overføres til Websitet, er underlagt Websitets Persondatapolitik. Derimod vil al kommunikation eller materiale, som du overfører til Websitet via e-mail eller på anden måde, og som ikke indeholder personlige oplysninger, herunder data, spørgsmål, kommentarer, forslag og lignende, blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke-proprietært. Du er indforstået med, at alt, som du overfører eller slår op, med undtagelse af personlige oplysninger, som vil være underlagt Websitets Persondatapolitik, kan anvendes af Mead Johnson Nutrition eller deres tilknyttede selskaber til et hvilket som helst formål, herunder, men ikke begrænset til, gengivelse, offentliggørelse, overførsel, publicering, radio- og tv-transmission samt opslag. 

Derudover er Mead Johnson Nutrition i sin gode ret til at anvende enhver form for idéer, koncepter, knowhow, processer eller teknikker i enhver form for kommunikation, du sender til Websitet, til et hvilket som helst formål, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, produktion, markedsføring og salg af produkter og tjenester ved anvendelse af ovennævnte idéer, koncepter, knowhow, processer eller teknikker.

Links til andre websites

Inkludering af et link til et andet website, som ikke er under Mead Johnson Nutritions kontrol, sker kun som en service til dig og indebærer ikke, at Mead Johnson Nutrition anpriser eller anbefaler en sådan tredjeparts website eller lokation. Mead Johnson Nutrition har ikke gennemgået alle de websites, der linkes til på Websitet, og er ikke ansvarlige for indholdet på sider uden for Websitet eller sider, der linkes til via Websitet. Når du følger et link til sider uden for Websitet eller til andre websites, sker det på egen risiko. Når du følger et link til et andet Website, bør du gennemlæse de juridiske betingelser og persondatapolitikken for det pågældende website. Disse kan adskille sig fra dem, der gælder på Websitet.

Værneting

Denne aftale og dens opfyldelse er underlagt lovgivningen i England og Wales uden hensyntagen til de lovbestemmelser, der måtte være i konflikt med nærværende tekst. Du accepterer og indvilger i, at alle spørgsmål og kontroverser, der opstår som følge af din brug af Websitet og denne Aftale, altid skal afgøres ved en domstol i England. I det omfang det er tilladt i henhold til den gældende lovgivning, skal ethvert erstatningskrav eller søgsmål vedrørende dig adgang til eller brug af Websitet fremsættes inden for to (2) år fra den dato, hvor årsagen til kravet eller søgsmålet opstod eller begyndte at påløbe fra.

Ændringer af aftale

Mead Johnson Nutrition kan når som helst revidere vilkårene og betingelserne i denne aftale, som gælder brugen af Websitet. Hvis vilkår og betingelser i denne juridiske meddelelse bliver ændret, vil den reviderede meddelelse blive gjort tilgængelig på Websitet. Du er underlagt enhver revideret udgave og bør med jævne mellemrum gennemlæse disse bilkår og betingelser.